Bij het meer en meer doordringend gebruik, dat van sterke elektrische stroomen, hetzij als beweegkracht of tot verlichting, gemaakt wordt, is het geraden er op te wijzen, dat daaraan gevaren verbonden zijn, waartegen men op zijn hoede moet wezen. Reeds meer dan eens is een begin van brand ontstaan, wanneer de geleidingsdraden te dun waren, gloeiend werden en nabijzijnde brandbare stoffen daardoor vlam vatton. Maar het volgend geval, dat den 21sten Februari j.l. in eene fabriek te Pitsburg in Noord-Amerika voorkwam, leert dat ook het leven van menschen kan bedreigd worden, wanneer de noodige voorzorgsmaatregelen verzuimd worden, om den kunstbliksem die door het werktuig kan worden onschadelijk te maken. In de bedoelde fabriek bevonden zich zestien elektrische lampen, die door een enkel werktuig gevoed werden. Reeds herhaaldelijk hadden jongens, die tot het fabriekspersoneel behoorden, zich vermaakt met het doen van gevaarlijke proeven met het elektrische werktuig. Om deze te beletten, werd een hek van vier voet hoogte daarom heen gemaakt en een persoon als opzichter aangesteld, die belast was de jongens op een afstand te houden. Op genoemden dag kwam een werkman met een lantaarn, om op een uurwerk, dat zich dichtbij het werktuig bevond, te zien hoe laat het was. Dit gedaan hebbende, leunde hij met den elleboog op het hek. Later heeft het onderzoek uitgemaakt, dat de ingenieur die op dit oogenblik bezig was eenige proeven te nemen, een geleiddraad van het werktuig naar een anderen geleiddraad, die onder langs het hek liep, gespannen had. Nauwelijks leunde de werkman op het hek, of hij werd omgeworpen, onder het geven van een gil, en viel dood neder in de armen van den achter hem staanden ingenieur. Waarschijnlijk had hij met zijn been den ondersten geleiddraad en met de lamp, die hij in zijn hand hield, den bovensten aangeraakt en zoo de stroombaan gesloten. Een loodkleurig spoor rondom den hals en een ander spoor langs de linkerdij tot aan den enkel, toonden den weg, dien de kunstbliksomstraal door het lichaam gevolgd was.