Voor eenigen tijd zijn de steden Berlijn en Hamburg langs 288 kilometers draad, en Venetië en Milaan langs 284 kilometers draad, telephonisch verbonden. Eene telephonische verbinding over nog grooteren afstand is in twee gevallen in Frankrijk tot stand gebracht, namelijk vooreerst tusschen de spoorwegstations van Parijs en van Nancy, langs de Ooster spoorlijn, over eene draadlengte van 353 kilometers, d. i. omstreeks 64 uren gaans. Een uur lang hebben verscheidene ingenieurs met elkander gesproken van het eene station naar het andere. Weinig minder lang, namelijk 344 kilometers draadlengte, is de tweede telephonische verbinding, die onlangs tot stand is gebracht, t. w. die tusschen Parijs en Brussel. Door eenige verbeteringen, die de heer VAN RIJSSELBORGHE heeft aangebracht, is het hem gelukt de telephonische communicatie, waarvoor een der telegraafdraden dient, geheel onafhankelijk te maken van de elektrische stroomon die door de naburige telegraafdraden gaan; ja zelfs kan eene telephonische mededeeling geschieden op hetzelfde oogonblik dat een telegraphisch bericht door den Morse-toestel langs denzelfden draad wordt overgeseind. (La Nature, n°. 471, p. 31).