Men weet dat sedert eenigen tijd onder dezen naam een soort van voetenwarmers in den handel zijn gebracht. Verlangend iets naders daaromtrent te weten, schreef ik aan mijnen vriend, Professor H. C. DIBBITS, die mij daarop, met zijne gewone bereidwilligheid, het volgende antwoordde, dat ik op mijne beurt aan onze lezers mededeel. “De zoogenaamde chemische stoven — die eigenlijk physische stoven moesten heeten, omdat er geen chemisch, maar wel een physisch proces in plaats heeft — zjjn gevuld met gekristalliseerden acetas natricus.