Nevensstaande afbeelding is merkwaardig, zoowel om het voorwerp dat zij voorstelt als om baar oorsprong. Zij is namelijk vervaardigd naar eene photographie die ik verschuldigd ben aan de vriendelijkheid van den heer E. J. P. JORISSEN, staats-procureur der Zuid-Afrikaansche republiek, die op dit oogenblik te Londen vertoeft en daar de belangen van zijn aangenomen vaderland bepleit. Deze photographie is genomen te Pieter-Maritzburg, de hoofdplaats van Natal, naar de groote komeet, die den 8sten September van het vorige jaar het eerst te Kaapstad ontdekt is door den heer FINLAY, hoewel het bericht van die ontdekking eerst later Europa bereikte, toen reeds een telegram van den keizer van Brazilië op den 12den September ontvangen, hare onafhankelijke ontdekking op den 11den te Rio Janeiro door den heer CRULLS aan de Parijsche akademie had bekend gemaakt. Uit later ontvangen berichten is gebleken dat zij reeds den 7den te Melbourne in Nieuw-Holland en den 3den September te Auckland op Nieuw-Zeeland gezien is.