In den vorigen jaargang, bl. 95 is, naar aanleiding van een reeks van mededeelingen van engelsche hoedenfabrikanten in het tijdschrift Nature, volgens welke de gemiddelde omtrek van het hoofd der beschaafde engelschen gedurende de laatste dertig jaren verminderd zoude zijn, door mij tot onze Nederlandsche hoedenfabrikanten de uitnoodiging gericht om, wanneer sommigen hunner in het bezit mochten zijn van lange reeksen van metingen der hoofden hunner kalanten, mij deze wel te willen toevertrouwen, ten einde te kunnen nagaan, in hoeverre bovenstaande bewering ook voor Nederland geldig is. Aan die ultnoodiging is tot dusver, door bemiddeling van Dr. CATTIE te Arnhem, alleen voldaan door den heer J. T. DUPUY, hoedenfabrikant aldaar, wien ik daarvoor mijnen dank betuig. Van den heer CATTIE ontving ik eene lijst van door den heer DUPUY verrichte metingen van den omtrek van 138 hoofden zijner kalanten, gedurende de jaren 1857 tot 1880. Uit de bijgevoogde namen en qualiteiten blijkt dat deze allen tot den beschaafden stand belhooren. Die namen, als voor ons doel overbodig, voorbijgaande, zij het voldoende uit deze lijst de uitkomsten der verrichte metingen mede te deelen, gerangschikt naar de grootte van den omtrek, welke verschilt van 51 tot 66 centimeters.