In het dal van de Kansas in Noord-Amerika heeft men soms gelegenheid een zonderling planten-produkt waar te nemen. Ballen, enkel bestaande uit gedroogde lange bladeren en bladsteelen, met een middellijn van 0,30 tot 1,50 meter en zelfs meer, worden door den wind voortgerold en opgewaaid om elders weder neder te vallen en op nieuw op te springen en verder te rollen. Men zegt dat, wanneer, gelijk soms het geval is, een groot aantal dezer ballen over de vlakte wordt voortgewaaid, dit in de verte den indruk maakt van een voor den wind vluchtende kudde dieren, zoodat zelfs jagers er zich wel eens door zouden hebben laten misleiden. Deze ballen en de wijze van hun ontstaan zijn onderzocht door den heer DANIEL G. BAARD, op eene reis in Westelijk Amerika. Elke bal bestaat uit een enkele plant, waarvan de botanische naam Cyclotoma platyphyllum is. Oorspronkelijk is deze met een onkelen dunnen stengel aan den bodem bevestigd. Wanneer de wind dien doet breken en het gewas doet voortrollen over den bodem, neemt het de gedaante van een grooten bal aan, uit verdroogde bladeren samengesteld. (La Nature, 10 Fevrier 1883 p. 161).