Onder den naam van pèse bébé vervaardigt de instrumentmaker H. GALANTE et fils te Parijs een toestel, die bestemd is om kleine kinderen op eene gemakkelijke wijze te wegen. In hoofdzaak is het een dergelijke weegtoestel als bij ons bekend is onder den naam van “familieschaal”. Alleen rust de toestel niet op een voetstuk, maar wordt gedragen aan een vooruitpuilenden haak, die in den muur is bevestigd, en de schaal wordt vervangen door een langwerpige ondiepe mand, welke aan vier koorden onder aan den wijzerwoogtoestel is opgehangen. Daarin bevindt zich een matras, waarop het kind wordt gelegd. Op novensstaande bladzijde bevindt zich eene afbeelding van zulk een toestel, dien men zich overigens gemakkelijk genoeg kan voorstellen. De vervaardigers H. GALANTE et fils geven daarbij ’t volgende tafeltje: Natuurlijk kunnen deze cijfers, die trouwens voor elk kind verschillen zullen, slechts als benaderingen worden beschouwd. Zij toonen echter duidelijk hoe de toeneming van het gewicht, onder normale omstandigheden, gedurende den eersten leeftijd het grootst is en later allengs afneemt.