De dagbladen brachten onlangs het bericht dat een goudklomp, afkomstig uit de goudvelden der Transvaal en door de regeering en het volk der Zuid-Afrikaansche Republiek als een eerbiedige hulde voor Z. M. den Koning bestemd, door den hoor P. W. T. BELL, gedelegeerde der republiek, den 27sten September j. l., in bijzonder gehoor aan Z. M. is aangeboden, die dit geschenk met welwillendheid en onder dankbetuiging aan de gevers heeft aanvaard. Daar deze goudklomp eenigen tijd ouder mijne bewaring is geweest, zoo heb ik van die gelegenheid gebruik gemaakt, om er eene afbeelding in de werkelijke grootte van te vervaardigen, die de lezer in de nevensstaande figuur teruggegeven vindt.