Den 17den Februari 1880 werd in de Walen kerk te Amsterdam de 200-jarige sterfdag van JAN SWAMMERDAM plechtig herdacht. Op uitnoodiging van het bestuur van het Genootschap tot bevordering van Natuur- Genees- en Heelkunde vereenigden zich aldaar te 3 ure in de consistoriekamer een groot aantal afgevaardigden van geleerde lichamen en wetenschappelijke vereenigingen, verschillende hoogleeraren uit de philosophische en medische faculteiten onzer universiteiten, de stedelijke autoriteiten, en een groot aantal bijzondere personen, beoefenaars der natuurwetenschappen en der geneeskunde. Ten half vier namen de genoodigden in het schip der kerk, waarin zich reeds zeer vele belangstellenden en vele dames vereenigd hadden, vóór het spreekgestoelte plaats. Als voorzitter van het Genootschap nam daarop Professor STOKVIS, zoowel namens zichzelf als namens Prof. HARTING , het woord. Aan het einde dier toespraken werd door den redenaar medegedeeld, dat het Genootschap in zijne op den sterfdag van SWAMMERDAM gehoudene buitengewone vergadering besloten had, elke tien jaar eene SWAMMERDAM-medaille uitteloven en uittereiken voor het in dat tijdsverloop verricht belangrijkst onderzoek op het gebied der door SWAMMERDAM beoefende vakken van wetenschap.