Wespen worden niet tot de beminnelijke dieren gerekend en ook sluipen is eene weinig beminnelijke handeling. Doch het »nomen est omenn« is hier niet op zijne plaats. De sluipwespen vormen eene voor den mensch geheel ongevaarlijke, zeer nuttige groep van dieren. Brengen wij even in herinnering, dat de orde der vliesvleugelige insecten (Hymenoptera) systematisch in doorgaans een zestiental familiën wordt gesplitst en dat hiervan de Evaniidae, de Ichneumonidae, de Braconidae, de Chalcididae en de Proctotrupidae te zamen den naam van sluipwespen dragen. Het gemeenschappelijk kenmerk bestaat in een tweeledigen dijring benevens eene steelvormige verdunning van het achterlijf daar, waar dit met het borststuk is verbonden. Deze insnoering van het lijf gaf haar den naam van wespen, hare wijze van speuren naar prooi breidde dien naam tot sluipwespen uit. Wat de levenswijze betreft komen zij, behoudens zeer enkele uitzonderingen, hierin met elkander overeen, dat zij zich voeden met den lichaamsinhoud van andere dieren: in den regel met dien van insecten, eene enkele maal ook met dien van spinnen. Daar zij hare prooi uitzuigen verdienen zij den naam van parasieten. Haar parasitisme wijkt echter in zooverre van dat van andere dieren af, dat het steeds den dood van den gastheer ten gevolge heeft. En het is deze doodelijke uitwerking, waardoor zij in de huishouding der natuur zulk eene zeer belangrijke taak vervullen.