In de volgende bladzijden wensch ik de lezers van het »Album der Natuur« in kennis te brengen met een werktuigje, vervaardigd door den beroemden maker van Franeker’s Planetarium. Het is een zak-zonnewijzertje, dat ik ook gevoegelijk »een reliquie uit Dronrijp« had kunnen noemen, gelijk blijkt uit de volgende korte aanteekeningen omtrent zijn herkomst en geschiedenis. Ieder weet dat Eise Eisinga geboren werd en begraven ligt te Dronrijp. In die plaats woonde in de dagen mijner jeugd een neef van mijne moeder: iemand die aldaar en in die streek bekend was wegens zijn ijveren voor maatschappelijken vooruitgang en zijn belangstelling in de toepassingen der wetenschap. Wanneer ik zijn naam noem, nl. dien van M. Geertsma, dan zal menigeen zich nog zijner herinneren, als een man, die nieuwe en verbeterde landbouwwerktuigen vervaardigde en hielp invoeren, die in menige landbouw- of andere vergadering zich liet hooren of van zich deed spreken, en in zijnen kring destijds naar zijne krachten een pionier van den vooruitgang mocht heeten. In de laatste week van Mei 1860, de week van den »Pinksterstorm«, was ik gedurende eenige dagen zijn gast, en bij het afscheidnemen schonk hij mij als aandenken hel hier bedoelde toestelletje, vergezeld van een »door Eisinga eigenhandig geschreven« gebruiks-handleiding. Hij zelf had in vroegere jaren dat een en ander ten geschenke ontvangen van zekeren Aan of Ane Eisinga, een neef (broederszoon) van den vermaarden wolkammer, welke neef hetzelfde vak uitoefende en te Dronrijp, de woonplaats der familie, gebleven en gestorven was. Deze jongere Eisinga had bij zijn geschenk de verklaring gevoegd, dat het door zijn oom vervaardigd en later aan hèm geschonken (nagelaten?) was.