Deze regelen schreef de dichter BERNARD KLIJN onder het portret van VAN SWINDEN, dat voorkomt in de Hulde aan zijne nagedachtenis, uitgegeven door de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam. Op plechtige wijze was daar het afsterven van hun medelid gevierd. Eene commissie was benoemd om de plechtigheid te regelen. Zij zou plaats hebben in de zaal van het departement der muziek, opdat alle klassen van leden der Maatschappij daaraan konden deelnemen. Redenaar en dichter, decoratie en muziek moesten saamwerken om den indruk te vorhoogen. De hoogleeraar VAN LENNEP sprak de redevoering uit, die in druk niet minder dan zeventig bladzijden beslaat; daarna werd door den dichter H. B. KLIJN een even uitgebreid lofdicht voorgedragen; terwijl de muziek zich bij afwisseling deed hooren. Aldus had de plechtige viering plaats, op den avond van den 7den November 1823, in tegenwoordigheid van een talrijk publiek, waartoe, behalve de naaste betrekkingen des overledenen, de Staatsraad Gouverneur van Noordholland, de heeren Burgemeesters en Raden der hoofdstad, de daar gevestigde hooge ambtenaren van Staat, curatoren en professoren der doorluchtige school, kommissiën uit het koninklijk Nederlandsch Instituut, uit de maatschappij Tot nut van ’t Algemeen en van verdere geleerde en nuttige inrichtingen en gestichten uitgenoodigd waren. Is een dergelijke indrukwekkende viering van het overlijden van een wetenschappelijk man ten deele aan den geest des tijds toeteschrijven, ten deele was zij toch ook het gevolg van de vele verdiensten die de afgestorvene, afgescheiden van zijne geleerde onderzoekingen, zich ten opzichte van de stad zijner inwoning had verworven. Hij was een steunpilaar der maatschappij in wier boezem de plechtigheid plaats vond, en had door tal van voordrachten haar aanzien verhoogd, haar ledental vermeerderd. Ook van andere nuttige inrichtingen was hij de ziel en had op die wijze gedurende zijn leven in de hoofdstad grooten invloed verkregen, zoodat zijn dood, hoewel op gevorderden leeftijd, een groote leegte in de maatschappij achterliet.