Onder de mannen, die den roem van het vaderland op wetenschappelijk gebied ver buiten zijne enge grenzen deden weerklinken, behoort ook hij, wiens naam boven dit opstel en wiens beeltenis er vóór is geplaatst. Geen leerboek der physica, waarin zijn naam niet wordt genoemd; geene geschiedenis der geodesie, of zij vermeldt hem met eere. Hoewel zijne beide voornaamste ontdekkingen in het buitenland dikwijls op naam van anderen worden vermeld, is het hier aan geene bekrompen vaderlandsliefde toe te schrijven, wanneer zijne rechten worden gehandhaafd; zooals uit het vervolg dezer beschrijving zal blijken, zijn de getuigenissen ten zijnen gunste onwraakbaar, en moet het veeleer aan gebrek van onderzoek, aan hardnekkig doordrijven van eenmaal opgevatte meeningen worden geweten, wanneer hem zijn rechtmatige roem wordt onthouden. SNELLIUS was Leidenaar van geboorte on opvoeding; hij heeft te Leiden een leerstoel bekleed, al zijne ontdekkingen volbracht en is er ook gestorven; toch vindt men er niets meer, dat zijne herinnering levendig houdt. Te vergeefs zoekt men zijn beeld onder de fraaie verzameling geschilderde portretten, die de senaatskamer der hoogeschool sieren; zoodat de nevensgaande afbeelding aan andere bronnen moest worden ontleend. Evenmin, en dit gemis is veel meer te betreuren, vindt men op de akademische bibliotheek van hem eenig handschrift onder de talrijke brieven en manuscripten van beroemde mannen, die vroeger aan de Leidsche hoogeschool waren verbonden.