In het levensbericht omtrent bovengenoemden vaderlandschen geleerde, voorkomende in de eerste aflevering van dezen jaargang, heb ik als zijn geboortejaar 1591 vermeld, en daarin de overeenstemmende berichten van binnen- en buitenlandsche geloofwaardige schrijvers gevolgd. Zoo vindt men dit in SIEGENBEEK, Geschiedenis der Leidsche hoogeschool; VAN KAMPEN, Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden; VAN DER AA, Biographisch woordenboek der Nederlanden en evenzoo in POGGENDORFF, Biograph. Wörterbuch, evenals bij MONTUCLA, Histoire des Mathématiques. Toch is mij bij nader onderzoek gebleken, dat het jaartal onjuist is en de geboorte van W. SNELLIUS minstens tien jaren vroeger moet gesteld worden. De opmerking is niet nieuw, maar komt reeds voor in een opstel van J. J. TEDING VAN BERKHOUT in de Algemeene komt- en letterbode voor het jaar 1847. Dit merkwaardig stukje schijnt aan de aandacht ontsnapt te zijn, zooals het ook eerst na het schrijven van de levensschets ter mijner kennis kwam. Daarin wordt gewezen op de weinige overeenstemming tusschen het geboortejaar en sommige levensomstandigheden. De eerste levensbeschrijving der beide SNELLIUSSEN bevindt zich in het werk Athenae Batavae van JOHANNES MEURSIUS, hoogleeraar aan de Leidsche hoogeschool en tijdgenoot van W. SNELLIUS. In de voorrede van dit werk wordt uitdrukkelijk vermeld, dat ieder der levenden zijne eigene lotgevallen verhaalt, andere de lotgevallen hunner afgestorven vrienden mededeelen. Het is dus meer dan waarschijnlijk, dat de levensbeschrijving van W. SNELLIUS eene autobiografie is, on die van den vader mede door den zoon is geleverd. In de eerste wordt nu, zonderling genoeg, het jaar van geboorte niet vermeld, zooals bij nagenoeg alle andere plaats heeft, doch wel staat er geschreven, dat WILLEBRORD in 1600 openbare lessen aan de hoogeschool gaf en hij toen nauwelijks 19 jaren oud was. In het levensbericht van RUDOLF SNELLIUS wordt vermeld dat hij drie zonen had ; WILLEBRORD, JACOB en HENDRIK; de laatste stierf jong; JACOB zeventien jaren oud, den 17den Mei 1599, en zoo bleef de oudste alleen over. Hieruit volgt, dat JACOB in 1582 werd geboren en de geboorte van den oudsten zoon vroeger plaats had. Van de levensbeschrijving van W. SNELLIUS werd eene vertaling opgenomen in: ORLES, Beschrijvinge der stadt Leyden, doch hierin ook zijn dood in 1626 vermeld.