In de waardeering van de beteekenis der natuurwetenschappen, als opvoedkundig en voor bet practisch leven vormend element van ons onderwijs, is in de laatste jaron een hoogst merkwaardige kentering, haast zou ik zeggen reactie, waar te nemen. Voor wie zich nog anders dan in kiezersvergaderingen, dan door het aanhooren of uitspreken van redevoeringen, met onderwijsvraagstukken bezig houdt, voor wie ernstig den historischen ontwikkelingsgang van den toestand in de laatste 25 jaren nagaat, kan de oorzaak van dat omslaan der openbare meening niet in het duister liggen. Het is de overschatting in het begin, toen de wet op het middelbaar onderwijs in werking trad; het is de geringschatting nu de te hoog gespannen verwachting teleurstelling gebaard heeft.