Eenige jaren geleden sloot de Union-Society te New-York een contract met de directie eener zuurstof-fabriek, in welk contract o. a. bepaald werd, dat, in het gedeelte der stad, hetwelk door genoemde compagnie van ges wordt voorzien, als middel tot verlichting voortaan uitsluitend zou gebruik gemaakt worden van de steenkolen-gasvlam, gevoed door zuurstof. Als eerste overeenkomst van dien aard tusschen twee fabrieken mocht dit feit belangrijk worden geacht. Reeds in 1869 werden te Parijs, met name op de Place de l’Hôtel de ville, in den tuin van de Tuileriëen, in het Théâtre de la Gaieté en in het Café des Variétés, proeven genomen en op 7 April 1870 bekwam de firma TESSIÉ DU MOTAY & Co. verlof hetzelfde te doen op den Boulevard des Italiens, opdat daaruit blijken mocht, in hoeverre het wenschelijk was, in Parijs een buizennet voor zuurstof aan te leggen. Ongelukkigerwijs werden deze proefnemingen door de krijgsgebeurtenissen afgebroken; ze zijn echter later hervat.