Het is niet gemakkelijk met juistheid te zeggen van welke katsoort onze huiskat afstamt ¹. Verwonderen kan ons dit niet. Dieren toch die, door den mensch getemd, onder zijn invloed staan en door hem verzorgd worden, veranderen niet alleen van aard en levenswijze, maar ook hun vorm en bouw, het geheele organisme, ondergaan in den loop des tijds allerlei wijzigingen, waardoor langzamerhand rassen of variëteiten ontstaan en het dikwijls ondoenlijk wordt de stamouders weder te vinden. Op het voetspoor van RüPPEL meenen vele zoologen den stamvader onzer huiskat te moeten zoeken in de wilde, in Nubie voorkomende, Felis maniculata. Anderen zijn van oordeel dat de huiskatten in verschillende wereldstreken niet allen tot dezelfde soort behooren, on bepaaldelijk BLASIUS wijst in zijn Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands op de mogelijkheid, dat de bekende Angorakatten afstammen van de Steppenkat, Felis Manul Pall., waartegen zich laat aanvoeren, dat ook deze wellicht slechts een variëteit is. Hier en daar leven in M. Europa wilde katten, die wellicht slechts verwilderde zijn, want met de tamme huiskat brengen zij bastaarden voort. In den bouw der tanden en van den schedel en vooral in de welving der wandbeenderen wijkt de wilde kat eenigszins af van onze tamme katten. Dat deze wilde kat de stamvader is der huiskat, zooals sommigen meenen, komt ons niet waarschijnlijk voor.