MILNE EDWARDS, de beroemde fransche zoöloog, die onlangs, naar aanleiding van het op last der regeering door den heer VAN KERKWIJK samengesteld werk over de groote publieke werken in Nederland, zulk een uitbundigen lof toezwaaide aan ons vaderland, heeft thans (zie Bulletin hebdomadaire Nº 580 van de Association scientifique de France) in hetzelfde tijdschrift een verslag gegeven van de door de Portugeezen in het werk gestelde onderzoekingen in de binnenlanden van Afrika. De Parijsche geleerde deelt ook het een en ander mede over het eiland Madeira, waarvan wij het voornaamste onder de oogeu onzer lezers wenschen te brengen. In verschillende werken vindt men opgegeven dat Madeira geen wijn meer voortbracht sinds 1852, toen een parasitische schimmel (Oidium) de teelt van den wijnstok overal deed mislukken. Velen meenen dat alle madeira-wijn eigenlijk spaansche wijn en te Cette geproduceerd is. De wijnoogst, die in 1849 2,602,700 decaliters had opgeleverd, was wel is waar in 1852 gedaald tot 20,000, doch sinds dat jaar is de toestand gaandeweg beter geworden en in 1873 was de opbrengst 1,241,995 decaliters. Men schat de waarde van den wijn, die in het volgend jaai weŕd geëxporteerd, op meer dan één millioen guldens on in 1876 op meer dan het dubbele.