De landstreek, waarin thans nog de oude steden Capua en Napels liggen, was in overouden tijd het toevluchtsoord van de aanzienlijke Romeinen, die hier hun lusthuizen bouwden, en bij voorkeur van Campanië spraken ouder den naam van Regio felix. Dat oude Campanië, dat ten zuidoosten aan Lucanië, ten noordoosten aan`t land der oorlogzuchtige Samnieten, ten noordwesten aan Latium met de wereldstad Rome, en vorder aan de Tyrrheensche zee grensde, bestaat tegenwoordig uit de provincieön Napels en Caserta, benevens een gedeelte van Salerno en Avellino. Wel droeg dit land met recht don naam van Regio felix (gelukkige landstreek), want de vruchtbaarheid van den bodem en ’t daarmede gepaard gaande heerlijk klimaat maakten het tot ’t paradijs van Italië. Geen wonder dan ook, dat de Romeinsche grooten daar gaarne hun verblijf vestigden, om zich, ver van de woelingen van ’t staatstooneel, te kunnen overgeven aan de weelde en den wellust, die een levensbehoefte waren voor hun onstuimig, zinnelijk karakter.