Zal men het zegenen of vloeken, heeft het meer onheil over de aarde gebracht dan wel geluk on welvaart verspreid, het metaal, waarvan in deze bladen sprake zal zijn? ’t Valt voorzeker moeilijk op deze vraag een bepaald antwoord te geven, maar toch is het aan geen twijfel onderhevig of een aanzienlijk deel der jammeren, die voor en na de menschheid hebben geteisterd, zijn te wijten aan de dorst der stervelingen naar zijn bezit. De schoone kleur en glans, die duurzaam weerstand bieden aan invloeden, waarvoor schier alle andere metalen bezwijken, de gemakkelijke smeedbaarheid en andere voordeelige technische eigenschappen, anderdeels eene stilzwijgende overeenstemming, hebben aan dit metaal eene waarde verleend, die ongestoord bleef stand houden van de vroegste tijden tot op heden. Bijna geen metaal beveelt zich beter aan als algemeen ruilmiddel on waardemeter. Het groote soortelijke gewicht (ruim 19) veroorlooft in een betrekkelijk klein volumen eene groote waarde te besluiten. Indien al het goud der aarde tot een klomp werd saamgesmolten, dan zou deze massa toch nog slechts een parallellopipedum vormen van 8 meter lengte, 5 meter breedte en even zooveel dikte. Alle verhalen omtrent “kamers vol goud”, gelijk b. v. de vroegere Inca’s zouden hebben bezeten, moeten dus naar de sprookjeswereld worden verwezen.