» Vier en twintig duizend menschen verloren bij de ramp het leven, en meer dan zes millioen gulden schade werd aan have en bezitting der bevolking toegebracht.” — Zoo luidde het rapport van den resident van Bantam aan den Gouverneur-Generaal van Neerlands Indië, naar aanleiding der ramp van Krakatau. Bij eene uitbarsting van den Tomboro op het eiland Sumbava, die den 5deu April 1815 begon en tot den 15den Juli aanhield, werden twaalf duizend menschen onder de asch bedolven.