Heeft niet de ijdelheid somtijds eene voorname rol gespeeld bij het opstellen van nieuwe hypothesen? Ik herinner mij uit mijne jeugd een werkje, getiteld : Die Erde steht stil.” De geleerde (?) schrijver trachtte in dit boekje op wiskundige gronden te betoogen, dat de zon om de stilstaande aarde draait, even als in de tijden van JOZUA. Ten aanzien der aardbevingen herinner ik mij eene andere salto mortale van betrekkelijk vrij jongen datum, die hierop neêrkomt: De aarde bestaat van binnen naar buiten uit drie lagen: een gasvormige kern, een vloeibare schaal en een vaste schors. De gaskern en vloeistoflaag deelen , wegens hun ongelijken afstand tot het middelpunt , met ongelijke snelheid in de aswenteling.