Ter aanvulling van ’t levensbericht door dr. H. P. WYSMAN in den vorigen jaargang van dit tijdschrift van den beroemden franschen scheikundige gegeven, zal naar ik vertrouw het volgende den lezer niet onwelkom zijn. Toen in 1884 het internationaal geneeskundig congres te Kopenhagen zou gehouden worden, gaf dr. BONIFACIUS aldaar eenige losse schetsen van twaalf beroemde geleerden (waaronder van onzen DONDERS) die op ’t congres verwacht werden. Ze verschenen eerst in Nationaltidende en kwamen daarna afzonderlijk uit onder den titel van Lege- Kongressens Heroer. (Helden van het Artsencongres.) Uit dat boekje, dat mij toevallig dezer dagen weer ter hand kwam, laat ik hier een uittreksel in vrije vertaling volgen van het artikel over PASTEUR.