Onder onze zuidelijke naburen gaan tegenwoordig stemmen op, die in den loop van dit jaar de invoering van de steenkool als brandstof willen herdacht zien. Hoewel het niet doenlijk schijnt om deze, vooral ook voor het industrieele en kolenrijke België belangrijke gebeurtenis nauwkeurig vast te stellen, pleit er toch veel voor, dat werkelijk omstreeks 1198, dus nu vóor zeven eeuwen, de ontginning der kolenmijnen in ons werelddeel, en wel in België, begonnen is.