De hoogleeraar DEWAR beschrijft in het engelsch tijdschrift Nature (nummer van 21 Sept. 1899) hoe hij er in geslaagd is waterstof te bevriezen. De eerste poging daartoe was reeds in ’t najaar van ’98 gedaan, toen hij over 100 — 200 c. M3. vloeibare waterstof kon beschikken. In een zoogenoemd vacuumglas 1 werd destijds een tweede van kleinere afmeting geplaatst, gevuld met de vloeibare waterstof, 16 bij wilde doen vast worden. In de ringvormige ruimte kwam eveneens vloeibare waterstof. In weerwil dat men deze laatste onder een druk van 10 m. M. deed verdampen en de temperatuur dus niet onaanzienlijk moest dalen, werd de waterstof toch niet vast. proeven ter bereiking van dit doel werden toen voorloopig gestaakt, totdat hij over ruimere hoeveelheden vloeibare waterstof zou kunnen beschikken.