Volgens een vrij algemeen v rspreide meening, zou men heel goed kunnen voelen, dat een achter ons geplaatst persoon, die men ln 1 geheel niet bespeurd heeft, zijn blik op ons vestigt en omgekeerd zou ’t ook mogelijk zijn iemand te doen omzien, door stijf naar zijn rug te kijken. Die feiten, zoo ze dat zijn, zouden behooren tot Wat men telepathie noemt. E. B. TITCHENER, geen aanhanger van die leer, heeft zich van de gegrondheid van bovengenoemd geloof willen overtuigen en daartoe die reeks van proeven in zijn laboratorium genomen op personen, die meenden dat ze in staat waren iemand door bun blik te doen omzien, of omgekeerd geloofden te kunnen voelen, dat men naar hun rug keek. De door hem verkregen uitkomsten waren volkomen negatief.