In de vergaderingen van het Duitseh Chemisch Genootschap te Berlijn worden van tijd tot tijd voordrachten gehouden, waarin de uitkomsten geschetst worden, in belangrijke onderdeelen der chemie verkregen. Daartoe worden de meest bevoegde sprekers uitgenoodigd, bij voorkeur zij, die zelf het door hen te bespreken onderwerp met vrucht bewerkt hebben. In 1897 is een dergelijke voordracht gehouden door prof. M. MAERCKER van Halle, over de vorderingen der landbouwscheikunde in de laatste 25 jaren. Hoewel dus reeds drie jaar oud, is die in het tijdschrift van het genootschap afgedrukte verhandeling1 van blijvende waarde en ineen ik aan de lezers van het Album geen ondienst te doen daaruit het een en ander mede te deelen.