In Nature (nummer van 15 Februari 1900) geeft E. G. DEXTER een statistiek, door grafische teekeningen opgehelderd, over ’t verband tusscben dronkenschap en het weêr, in New York. De gegevens zijn ontleend aan de politiebureelen en omvatten 1095 dagen: het tijdperk van 1 Januari 1893 tot en met 31 December 1895. ’t Geheel aantal mannen, wegens dronkenschap opgepakt, bedroeg in genoemde periode 44.495. Doch ze zijn over de verschillende tijden van ’t jaar ongelijk verdeeld. Hoe kouder het weêr, des te meer, hoe warmer des te minder gearresteerden on dat in die mate zelfs, dat de politie in December daaraan 47 pct. meer werk had, dan in Juli. De invloed van feestdagen is duidelijk merkbaar, maar schijnt in vergeljjking met die van de temperatuur niet groot. Zoo is er in den winter een kleine verheffing op Kerstmis, in Juli een dergelijke op den 4en, den grooten feestdag waarop de onafhankelijkheid van de Vereenigde Staten herdacht wordt.