De redactie van het Album der Natuur voldoet gaarne aan het tot haar gericht verzoek om de onderstaande adressen in haar tijdschrift op te nemen. Daar het een kleine wijziging geldt, die sedert jaren in dagbladen en tijdschriften ter sprake kwam en daar inhoud en strekking van de adressen duidelijk genoeg zijn, schijnt het niet noodig de zaak andermaal breedvoerig toe te lichten. Ik bepaal mij daarom tot een paar opmerkingen, onder bijvoeging, dat deze geen aanspraak maken op nieuwheid en dat ik ze neerschrijf zonder dat daaraan ruggespraak met mijne mederedacteuren voorafging. De adressen danken haar ontstaan aan het feit, dat een niet onaanzienlijk en in de laatste jaren sterk klimmend aantal jongelieden, na het afloopen van een hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, een Universiteit bezoeken om in natuurwetenschap of geneeskunde te studeeren, doch de bevoegdheid missen daarin universiteits-examens af te leggen. De redenen van dezen door den wetgever niet bedoelden studiegang kunnen velerlei zijn, doch een voorname, die zeer de aandacht verdient, schijnt mij deze, dat men aanvankelijk voor den leerling een andere loopbaan op het oog had, maar dat zich gaandeweg (met name in de drie hoogste klassen) bij hem lust en aanleg voor natuurstudie openbaarden. Het is een wonde plek in ons stelsel van onderwijs dat, men reeds voor een 12- of 13-jarige een beroep moet kiezen, en in verband daarmee tusschen gymnasium en hoogere burgerschool. Met name is dit een hinderpaal voor ’t aanwinnen van de beste krachten voor de beoefening der natuurwetenschappen: liefde daarvoor vindt meer voedsel en openbaart zich mitsdien gereeder op de hoogere burgerschool, die niet, dan op ’t gymnasium, dat wèl bij de Universiteit aansluit.

Album der natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Kruseman

R.S. Tjaden Modderman. (1900). Adressen betreffende de eischen van toelating tot de universiteits-examens voor studenten in natuurwetenschappen en geneeskunde, met een inleidend woord van. Album der natuur, 49(1), 241–256.