In Maart van dit jaar (1900) is door den Marburgschen hoogleeraar dr. F. FITTICA de verrassende mededeeling gedaan, dat het hem gelukt was amorphen phosphorus ten deele in arsenicum om te zetten en wel door verhitten met salpeterzure ammonia tot op hoogstens 200° C. Hij kwam voorts tot de gevolgtrekking, dat arsenicum een stikstofzuurstof-verbinding zou zijn van de formule PN2O. Het moleculairgewicht, dat aan zulk een lichaam zou toekomen, moet in ronde cijfers: bedragen, wat met het bekende atoomgewicht van het arsenicum overeenstemt. Zooals te begrijpen is, heeft die aankondiging van een bekenden chemicus, die o. a. jarenlang de »Jahresberichte für Chemie” redigeerde, niet weinig verbazing gewekt en zelfs is zij door enkele veel gelezen dagbladen (o. a. de Frankfurter Zeitung) ter kennis van het groote publiek gebracht.