Bovenstaand leerboek maakt bij bet doorbladeren een aangenamen indruk. Het is net uitgevoerd, gedrukt op goed papier met duidelijke letter, gelijk trouwens alles wat van de pers der firma WOLTERS komt, wordt opgebelderd door goede houtsneden en is over ’t algemeen geschreven in een duidelijken stijl, die geen twijfel overlaat aan de bedoeling van den Schrijver. Ook schijnt het op de hoogte van den tijd: ik vind o. a. reeds de zwavelzuurbereiding uit zwaveligzuur en zuurstof door katalyse vermeld. Tot mijn spijt moet ik er evenwel aanstonds bijvoegen, dat de eerste gunstige indruk door nadere kennismaking wel wat verzwakt wordt.