Zooals Dr. LUBACH verhaald heeft in een kort levensbericht van zijn vriend W. M. LOGEMAN¹, was het in 1851, dat zij met den wakkeren uitgever A. C. KRUSEMAN het plan beraamden tot het oprichten van een tijdschrift voor natuurwetenschappen, ten dienste van beschaafde lezers uit alle standen. Op hunne uitnoodiging sloot zich de bekende Utrechtsche hoogleeraar Dr. P. HARTING bij hen aan. »En »zoo verscheen dan in 1852 de eerste aflevering van het Album der » Natuur, waarvan de uitgaaf tot op dit oogenblik heeft stand gehouden.” Het tijdschrift is dus zijn tweede halve eeuw ingetreden met den thans loopenden jaargang en Redactie en Uitgevers hebben gemeend dien niet te mogen voleinden zonder een korten terugblik op de lotgevallen van hun pleegkind.