De hoeveelheid roet, voorhanden in den rook door de schoorsteenen in de Londensche atmosfeer gebracht, wordt gemiddeld per dag op 300.000 Kilo geschat. Was dit alleen verlies aan brandstof, men zou daarin kunnen berusten; maar de daardoor voortgebrachte beruchte mist is een ware plaag, die jaarlijks menschenlevens kost, de oorzaak is van allerlei ongelukken en aanzienlijke geldelijke offers eischt. Daar alles: straten, huizen, meubels, kleêren en levende wezens voortdurend bezoedeld wordt, zelfs op niet eigenlijk mistige dagen, zijn de kosten voor reinigen en wasschen in Londen veel hooger dan waar ook. Groot is voorts het verlies aan zonneschijn. Uit de waarnemingen, tusschen 1881 en 1900 op de Engelsche meteorologische stations verricht, heeft men afgeleid, dat Londen in de 4 zomermaanden (1 Mei —1 Sept.) vijf-zesde, in 2 voor- en 2 najaarsmaanden drie-vierde en in de 4 wintermaanden slechts de helft van den zonneschijn geniet, gemiddeld aan Zuid-Engeland toebedeeld.