Bij ’t lezen van bovenstaanden titel zal de lezer wellicht meesmuilen en de vraag opperen: ernst of kortswijl? Toch is hetgeen het opschrift zegt werkelijk onlangs verricht in het laboratorium van de firma W. C. HERAEUS te Hanau, waar de proefnemer, de Heidelbergsche hoogleeraar FR. KRAFT, bijgestaan door de doctoren R. KÜCH en En. HAAGN, alle vereischte hulpmiddelen vond en gelegenheid om die zoo noodig onder den arbeid te wijzigen. En tot de bedoelde metalen behoorden niet alleen cadmium en zink, waarvan de fabriekmatige bereiding op distillatie berust, hoewel niet in retorten van glas maar van vuurvasten leem, maar zelfs moeilijk smeltbare en nog moeilijker te verdampen metalen, zooals koper en goud.