Van deze moskieten verjagende plant, waarvan op bladz. 213 van dezen jaargang melding werd gemaakt, is thans een exemplaar te zien in den botanischen tuin te Kew. In een brief aan de Times wordt de mededeeling van kapitein LARYMORE door Sir GEORGE BIRDWOON bevestigd en aangevuld. Volgens dezen komt de plant in Engelsch Indië wijd en zijd in het wild voor en wordt zij door de Hindoes, die met haar weldadig vermogen wel bekend zijn, veel gekweekt. Toen bij den aanleg van de Victoriatuinen in Bombay de werklieden last hadden van moskieten en door malaria werden aangetast, werd zij, op aanraden van den inlandschen opzichter, rondom het terrein aangeplant, met het gewenschte gevolg dat de streek veel gezonder werd. (Nature, 14/5, 1903).