Naar bekend is, laten onze gebruiklijke lenzen de lichtstralen van korte golflengte, buiten het violet van hot spectrum vallend, slechts gebrekkig door. Het beste kroonglas slorpt, bij een dikte van 1 cM., bijna geheel de stralen beneden 305 µ µ op, en flintglas laat er zelfs van grooter golflengte niet door. Toch zijn die stralen, vooral om bun chemische werking, van groot belang. Onlangs is nu aan dr. F. ZSCHIMMER het maken zoowel van kroonals van flintglas gelukt, dat de ultraviolette stralen veel beter doorlaat. De vervaardiging, die in de bekende fabriek te Jena (SCHOT u. GENOSSEN) geschiedt, is nog geheim; men weet evenwel, dal zij niet alleen berust op verandering in de chemische samenstelling.