Van bovengenoemd leerboek werd in jaarg. 1902, blz. 30 van dit tijdschrift het eerste gedeelte kort door mij besproken. Daarna heeft Dr. J. E. ENKLAAR, in denzelfden jaarg. (blz. 193—213 en 221—237) in een uitvoerige verhandeling de beginselen der phasenleer uiteengezet en, den schrijver op den voet volgend, aan eenige voorbeelden (aggregatie-toestanden van water en allotropische van zwavel, phosphorus en kool) de groote beteekenis van dezen nieuwen tak der chemie doen uitkomen. Terwijl de eerste aflevering de systemen met slechts één component behandelde, vindt men in het nu verschenen tweede stuk stelsels met twee componenten besproken, waarvan er een veel grooter aantal bestaan en die, wegens het meer samengestelde van het heterogeen evenwicht, nog belangrijker zijn. Alhoewel daarin nog niet eens alle systemen met twee componenten besproken worden, (alleen die, waarin deze in vasten staat optreden) is het toch reeds bijna tweemaal meer omvangrijk, dan het vroeger verschenen deel.