Hoezeer onze moderne beschaving, in hoofdzaak aan de heidensche oudheid ontleend, den invloed van het Christendom heeft ondervonden, springt duidelijk in ’t oog bij de geschiedenis van onzen kalender. Dit is trouwens begrijpelijk, want bij alle volken is de tijdregeling een voorname bemoeiing der geestelijkheid geweest. De veranderingen, voor en na in den Juliaanschen kalender aangebracht, zijn slechts ten deele als verbeteringen te beschouwen. Zeer ongelukkig waren o.a. de wijzigingen in den aanvang van het jaar beproefd.