De Revue Scientifique van 5/8 1905 geeft dienaangaande de volgende statistiek, waarbij de landen gerangschikt zijn naar het afnemend verbruik. Naar men Ziet is Je prijs, die voor een groot deel van de geheven belasting afhangt, het laagste in de Vereenigde Staten en daarna in Turkije, Zwitserland en Engeland; het hoogste in Italië en vervolgens in Nederland en Griekenland. Ongetwijfeld zou in laatstgenoemde landen, door vermindering van accijns en dus ook van verkoopprijs, het verbruik toenemen. Toch zijn er tal van andere factoren, die de grootte der consumtie bepalen. Zoo schijnt vooreerst het klimaat van invloed, aangezien in koude landen het verbruik grooter is dan in warmere streken. Dit zal hierrneê in verband staan dat in eerstgenoemde meer warme dranken, likeuren en zure vruchten (ten deele als jams) gebruikt worden. Voorts zijn van invloed: de welvaart, (levensstandaard), de handelsbetrekkingen, het vreemdelingen verkeer ') en in de laatste jaren ook de toenemende concurrentie van de saccharine. Deze laatste, die met suiker alleen den zoeten smaak gemeen heeft, geen de minste voedingswaarde bezit en schoon geen bepaald vergift toch schadelijk is voor de gezondheid, wordt van alle Europeesche landen alleen in Turkije en Nederland in het vrije verkeer toegelaten. Werd, op het voetspoor van alle beschaafde rijken, ook ten onzent de nu steeds toenemende invoer van saccharine (met name uit Duitsche fabrieken) door beperkende bepalingen tegengegaan en werd tevens de hooge suiker-accijns aanzienlijk verlaagd, dan zou zeer zeker ons land, ten opzichte van suiker-verbruik, spoedig een gunstiger plaats onder de noordelijke landen innemen. Men bedenke hierbij, dat van alle genotmiddelen suiker nagenoeg het eenige geheel onschadelijke is, en dat het tevens als licht verteerbaar koolhydraat te recht voor een belangrijk voedingsmiddel gehouden wordt.