In het nommer van 12 Juli 1906 gaf »Nature« een uittreksel van een voordracht over bovengenoemd onderwerp, gehouden door L. TEISSERENC DE BORT in een zitting van de »Royal Society« van Edimburg. Daaraan is het volgende ontleend. De methoden, tegenwoordig in gebruik voor het onderzoek van de weerstoestanden der lucht, worden nog slechts weinige jaren gevolgd. De vlieger, beladen met zelf-registreerende instrumenten, is 15 jaar geleden door de Amerikanen ingevoerd, en ’t gebruik van luchtballons, op gelijke wijze uitgerust, is weliswaar reeds op het eind der 18de eeuw door den Franschen natuurkundige LEMONNIER voorgeslagen, doch eerst toegepast door de gebroeders RENARD en inzonderheid door HERMITE en BESANÇON, wier eerste waarnemingen van 1893 dagteekenen.