In de »Revue de Paris« van 1 en 15 April en 1 Mei l.l. komt een uitgebreide verhandeling voor van Felix Mathieu, waarin hij op grond van een nauwkeurige bronnenstudie aan BLAISE PASCAL alle aandeel ontzegt aan het gronden van de leer der luchtdrukking, die — naar aanleiding van de bekende proef van TORICELLI — in ’t midden der 17de eeuw, na hevigen strijd, het oude dogma verving van het »horror vacui naturae«. Het lezenswaardig betoog is vernietigend voor den roem van PASCAL als wetenschappelijk en waarheidlievend man. ¹) In bijzonderheden wordt aangetoond hoe hij door listen en logens zich de verdiensten toeeigende van anderen.