Dat vader en zoon gezamenlijk een leerboek bewerken is geen alledaagsche gebeurtenis, wellicht mede daarom niet, dewijl ouderen een anderen kijk op de dingen plegen te hebben dan jongeren. Dat de samenwerking hier mogelijk was, schijnt mij hieruit verklaarbaar, dat de vader geheel met zijn tijd is meegegaan. Want dit leerboek beoogt, z. a. de S. S. in de voorrede zeggen: Deen nauwere »aansluiting van het onderwijs in chemie en physica aan onze H. B. »Scholen met 5 j. cursus (die) ten gevolge van de ontwikkeling der »chemie in de laatste tientallen van jaren noodzakelijk geworden is. »Daarom is van de zoogenaamde physische chemie zooveel opgenomen »als met de paedagogische eischen overeen te brengen was.« Met de leer van ’t beweeglijk evenwicht, meer bepaald met de phasenleer, wordt reeds in ’t eerste hoofdstuk een begin gemaakt (aggregatietoestanden van ’t water); later wordt zij waar ’t pas geeft toegepast; zoo op keukenzout-oplossing, de allotropische toestanden van de zwavel en de ontleding van de koolzure kalk in de hitte.