Ook in Amerika, sedert eenige jaren de grootste kolen-producent, begint men zich af te vragen of het geen tijd wordt paal en perk te stellen aan de roekelooze uitbuiting der mijnen en productie en verbruik te regelen. Naar de American Review of Reviews meedeelt, heeft president Roosevelt reeds een besluit onderteekend, waarbij voorloopig een oppervlakte van ruim 64 millioen acres kolenterrein in het Westen onverkocht zal blijven, om tot reserve te dienen voor volgende geslachten. Bovendien werd aan twee geologen, MARIUS R. CAMPBELL en E. W. PARKER, een onderzoek opgedragen naar den rijkdom der bekende mijnen. Naar schatting van genoemde geleerden zouden op dit oogenblik de gezamenlijke mijnen der Vereenigde Staten, ongerekend Alaska, bij benadering 2.200.000.000.000 Shortton kolen bevatten. Hoe ontzaglijk groot die voorraad op den eersten oogopslag ook schijnen moge, zoodra men op de steeds klimmende behoeften der snel wassende industrie let, krijgt men toch een anderen indruk. Om zich van dit stijgend verbruik een vertrouwbare voorstelling te maken, hebben genoemde geleerden met de grootst mogelijke zorg uit de statistieken berekend hoeveel steenkolen in de opeenvolgende tientallen van jaren der laatste eeuw in de Vereenigde Staten verbrand zijn.