Aan het meerendeel onzer lezers zijn voorzeker de gebroeders SCHLAGINTWEIT, beroemd geworden door hunne uitgestrekte reizen in de hooglanden van Midden-Azië, althans bij name bekend. Het uitvoerige door hen uitgegeven werk, getiteld; Results of a scientific mission to India and High Asia bij HERMAN, ADOLPH and ROBERT DE SCHLAGINTWEIT, waarbij een atlas gevoegd is met een groot aantal kaarten, hoogteprofielon en afbeeldingen van landschappen, is echter uithoofde zijner kostbaarheid slechts voor weinigen toegankelijk. Daarom meenen wij, dat eene beknopte zamenstelling van de hoofduitkomsten dezer merkwaardige reis, door een der broeders gegeven in PETERMANN’s Geogr. Mittheil., 1805, no. X, in onze taal overgebragt, aan vele onzer lezers welkom zal zijn. Wij stippen hier slechts aan, dat de hoogte-opgaven m Engelsche voeten behouden zijn. Ho.