Eenige dagen geleden las men in de dagbladen: “Onder de nadere inlichtingen, door den minister van Binnenlandsche Zaken aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken verstrekt, komt voor het volgendee uittreksel uit een rapport van Dr. W. C. U. STARING. “De verwoestingen der aardappelen in Amerika door een kevertje van de familie Onze Lieve Heerbeestjes, hebben sedert lang de opmerkzaamheid, ook van Europeesche landbouwers getrokken. Herhaaldelijk is dat kwaad besproken en de kever beschreven en afgebeeld, onder anderen in de algemeen bekende Gartenlaube voor 1873, blz. 103. Ook hier te lande is er reeds iets over vermeld, waar wil mij echter niet te binnen schieten”, enz.