Uit brieven van mijn hooggeschatten vriend Dr. G. F. WESTERMAN en van den heer J. NOË blijkt mij dat LYONET’S mikroskoop na het overlijden van den heer A. OLTMANS, door den eerstgenoemden, den geleerden en volijverigen directeur van het Kon. Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, voor dat Genootschap werd aangekocht en alzoo voor vervreemding bewaard en voor ons land behouden bleef. Het was mij zeer aangenaam in staat te zijn gesteld de vereerders van LYONET hiervan kennis te geven.