Den 8sten September 1875 werd te Delft een eigenaardig feest gevierd. Het gold de vóór 200 jaren door onzen ANTONY VAN LEEUWENHOEK gedane ontdekking der Infusoriën. Bij deze gelegenheid werd een fonds gesticht en onder het beheer der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gesteld, om daaruit de kosten eener gouden Leeuwenhoekmedailje te bestrijden, bestemd om, telkens na verloop van zeker getal jaren, te worden uitgereikt aan den natuuronderzoeker, die geacht werd zich op het gebied der kennis van de mikroskopische wezens het meest verdienstelijk te hebben gemaakt. Met eene zeldzame eenstemmigheid werd de eerste dezer medailjes toegewezen aan CHRISTIAN GODFRIED EHRENBERG. Twee jaren later bad de toen reeds hoogbejaarde man opgehonden tot de levenden te behooren. Ik meen mij verzekerd te mogen houden, dat de lezer van het Album der Natuur der redactie dankbaar zal zijn, dat zij mij vergund heeft, naar aanleiding van een uitstekend opstel van ED. PERRIER, geplaatst in de Revue scientifique, eene beknopte levensgeschiedenis en een overzicht van de werken te geven van een der grootste mannen van wetenschap, die onze eeuw heeft voortgebracht.