Een van de merkwaardigste en zonderlingste dieren is zonder twijfel de Ceratodus. Ben twintigtal jaren geleden vermoedde geen mensch, dat men ooit een levenden Ceratodus zou vinden, en thans kennen wij niet slechts het dier, maar ook zijn levenswijs, zijn wijze van voortteeling , zijn anatomie en physiologie. Het A l b u m d e r Na t u u r heeft tot heden nog geen beschrijving opgenomen van dit dier, en daarom meen ik den geëerden lezer aangenaam te zullen zijn , hem eenige oogenblikken op te houden bij een beschouwing van den Ceratodus. En te meer wensch ik dit te doen , omdat ik toevalliger wijze in staat ben geweest een twistpunt, betreffende den staart van den Ceratodus, op te lossen, betreffende den staart namelijk van een fossielen visch , die reeds geleefd heeft in het tijdperk van het trias. Onze geschiedenis van den Ceratodus willen wij dus beginnen met het jaar 1836, toen die naam voor het eerst door den grooten ichthyoioog AGASSIS is uitgesproken , en wij willen die geschiedenis vervolgen tot Juli 1892, namelijk tot het verslag aangaande de onderzoekingen van prof. W. BALDWIN SPENCER in Queensland , Nieuw Holland. Zij