Het woord analogie beteekent overeenkomst; gelijkenis; verhouding of betrekking tusscben twee of meer verschillende dingen ; overeenstemming; verwantschap; gelijkvormigheid; evenredigheid — volgens de woordenboeken. Wij wenschen eenige bladzijden van het Album der Natuur te wijden aan een beschouwing van de analogie, die men waarneemt in het leven der planten vergeleken met dat der dieren, een analogie die zeer merkwaardig is, en in het leven van planten en dieren doorblinkt van het ei tot den dood. Het rijpe zaad van een plant en het ei van een dier bestaan beiden uit een jong wezen, het embryo, nevens een hoeveelheid voedsel ten gebruike van dat embryo, een voedsel dat langzamerhand verdwijnt naarmate het jonge wezen zich ontwikkelt. In een zaadkorrel van de papaver ligt het jonge plantje in een voedingsstof, die koolhydraten en stikstof bevat, en die door het plantje verbruikt zal worden, zooals het eidojer door het jonge kuiken wordt verteerd. Andere zaden, zooals een boon, een eikel, een amandel, schijnen uit niets anders te bestaan als uit de jonge plant alleen, zij schijnen geen voorraad van voedsel te hebben. Maar hier is de voedselvoorraad opgehoopt in het lichaam der jonge plant, zooals vele jonge dieren voedselvoorraad bezitten in het vet van hun lichaam. De beide helften waarin een erwt splijt, zijn de twee eerste zaadbladen of cotyledonen, en deze zijn vol van voedsel voor de jonge plant.