Hoeveel er ook over de verspreiding der planten over de aarde reeds geschreven mag zijn, de verspreiding der weekdieren is zeker wel minder bekend en bestudeerd. Onder den titel van The Dispersal of Shells is door don beer HARRY WALLIS KEW een werk over die verspreiding der weekdieren uitgegeven, waarvan ik een kort overzicht wensch te geven voor den geëerden lezer van bet Album der Natuur, wien het doorlezen van dat dikke boek te machtig is. Een van tweeën is waar: de levende wezens die over dé aarde verspreid zijn, in de zoo verschillende woonplaatsen die dikwijls zeer ver van elkander verwijderd liggen, zijn óf op die plaatsen geschapen, óf wel zij zijn er gekomen; — zij zijn er oorspronkelijk of wel zij zijn er gebracht. Een derde alternatief is er niet: een scheppende kracht heeft de moeite genomen eiken waterplas, elke heide, elke baai, elk dal te bevolken, door er zekere diersoort in te doen ontstaan, en dan zijn er evenveel scheppingsdaden voor elke soort, als er verschillende woonplaatsen voor die soort zijn; of wel, elke soort, ontstaan op één of volgens sommigen op verscheidene plaatsen, door een overigens niet minder geheimzinnig proces, heeft zich uit die plaats verspreid, zij heeft langzamerhand andere woonplaatsen als opgezocht. Zekerlijk, de eerste oorsprong is in beide gevallen even duister, maar de tweede onderstelling heeft op de eerste voor, dat zij ontegenzeggelijk het verstand meer voldoening schenkt.